Free Music Software Plugins

Software 1 - 25 of 731

Developer : Mastercode Music | Type : Plugin | OS : Win 32Bit, Win 64Bit | Format : VST | Tags : Bass Booster, Bass Processor
Developer : Applied Computer Music Technologies Ltd | Type : Plugin | OS : Linux | Format : VST, VST3 | Tags : Filter
Developer : ToneLib | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, Linux | Format : VST, VST3, AU | Tags : Amp Simulator, Overdrive, Tube Drive, Tube Amp Emulation
Developer : ToneLib | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, Linux | Format : VST, VST3, AU | Tags : Tube Drive, Tube Amp Emulation
Developer : Synth IV | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU | Tags : Guitar Pedal Emulation
Developer : Synth IV | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU | Tags : Guitar Pedal Emulation
Developer : Red Rock Sound | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU | Tags : EQ
Developer : Red Rock Sound | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU | Tags : Spectral Analysis
Developer : ViatorDSP | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU | Tags : EQ
Developer : DTM Hacker | Type : Plugin | OS : Mac 64Bit | Format : VST, AU | Tags : Transient Shaper
Developer : ViatorDSP | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU | Tags : Exciter, Harmonics Generator
Developer : Analog Obsession | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, AU | Tags : EQ
Developer : Nembrini Audio | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, IOS | Format : VST, AU, AAX | Tags : Tuner
Developer : DTM Hacker | Type : Plugin | OS : Mac 64Bit | Format : VST3, AU | Tags : Vibrato
Developer : AOM | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3, AU, AAX | Tags : Gain, Peak Meter
Developer : Baby Audio | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, IOS | Format : VST, VST3, AU, AAX | Tags : Delay
Developer : Baby Audio | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, IOS | Format : VST, VST3, AU, AAX | Tags : Chorus
Developer : Baby Audio | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, IOS | Format : VST, VST3, AU, AAX | Tags : Delay
Developer : HY Plugins | Type : Plugin | OS : Win 32Bit, Win 64Bit, Mac 64Bit, Linux | Format : VST3, VCV Rack | Tags : Filter
Developer : Higher Hz | Type : Plugin | OS : Win 32Bit, Win 64Bit | Format : VST, VST3 | Tags : Chorus, Delay, Reverb, Saturation
Developer : ElephantDSP | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Linux | Format : VST, VST3 | Tags : Reverb
Developer : Stone Voices | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit | Format : VST, VST3 | Tags : Reverb
Developer : Fanan | Type : Plugin | OS : Win 64Bit | Format : VST3 | Tags : Distortion
Developer : Chowdhury DSP | Type : Plugin | OS : Win 64Bit, Mac 64Bit, Linux | Format : VST, VST3 | Tags : Distortion
Software 1 - 25 of 731